Informació general

cavallfort.cat (http://www.cavallfort.cat) és un domini de la Fundació Cavall Fort, amb CIF G-59916650, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 598 amb adreça fundacio@cavallfort.cat. La Fundació Cavall Fort és propietària i sòcia única d’Edicions Cavall Fort, SL (d’ara endavant, “Edicions Cavall Fort”), amb CIF B58180613, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona (tom 20.945, foli 45, full B-14.351, inscripció 8a) i amb adreça cavallfort@cavallfort.cat. La Fundació Cavall Fort i Edicions Cavall Fort, conegudes conjuntament com a “Cavall Fort”, tenen el domicili al carrer Bailèn, 71 bis, àtic 2a de Barcelona, 08009, tel. 932 186 220.

Edicions Cavall Fort edita les revistes Cavall Fort (ISSN 1139-0042) i El Tatano (ISSN 1139-0050) i gestiona el seu portal web mitjançant el domini cavallfort.cat, sense perjudici que puntualment o d’una manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir al contingut i els serveis prestats mitjançant el lloc web cavallfort.cat. Són dominis de la Fundació Cavall Fort: cavallfort.cat, eltatano.cat, fundaciocavallfort.cat, pitinaps.cat i pitinaps.com. Són dominis d’Edicions Cavall Fort: cavallfort.net, cavallfort.com, cavallfort.es, eltatano.com i eltatano.net.

 

Accés dels usuaris

L’accés als portals de cavallfort.cat i el seu ús atribueixen la condició d’usuari i impliquen l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal cavallfort.cat sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per a utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per a utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària del web pugui rebre, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i de la política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, contingut, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so, arxius d’imatge ni fotografies del web.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges i també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, a Edicions Cavall Fort. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i hom els podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o d’una part del contingut de les seves pàgines web sense el consentiment explícit d’Edicions Cavall Fort.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’Edicions Cavall Fort, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

L’usuari podrà visualitzar el contingut d’aquest portal, copiar-lo, imprimir-lo en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat, llevat en els casos en què s’indiquin expressament unes altres condicions.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, podeu consultar la nostra política de privacitat.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Edicions Cavall Fort es reserva el dret de modificar el contingut del web i d’eliminar-lo, així com també de limitar o impedir l’accés al web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

Els menors d’edat poden navegar per aquest lloc web i participar en alguns dels serveis que s’hi proposen, sota la condició expressa que hagin obtingut prèviament dels seus pares, mares o representants legals l’autorització per a fer-ho i per a facilitar la informació i les dades que en cada cas es demanen, incloent-hi les adreces electròniques a les quals Edicions Cavall Fort pot enviar informació. El fet de facilitar aquestes dades implica que han obtingut l’esmentada autorització prèvia. Edicions Cavall Fort es reserva el dret de sol·licitar-ne un justificant escrit en qualsevol moment que ho consideri oportú, i de fer les comprovacions que escaiguin. En el cas que s’hagi demanat aquest justificant i el titular menor d’edat del compte no respongui dins del termini que se li indiqui a la sol·licitud, Cavall Fort es reserva el dret de cancel·lar l’esmentat compte. Cavall Fort suprimirà immediatament qualsevol compte personal o contingut facilitat per un menor d’edat en el cas que rebi un sol·licitud en aquest sentit per part del pare, mare o representant legal del menor.

Pertoca als pares, mares o representants legals dels menors, per una banda determinar quins dels serveis que ofereix aquest lloc web estan autoritzats a utilitzar i, per una altra banda, supervisar l’ús que en fan.

Edicions Cavall Fort no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o el contingut d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal cavallfort.cat.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços.

Edicions Cavall Fort no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Edicions Cavall Fort declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

Edicions Cavall Fort no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena rebuts per l’usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei del web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

L’accés al web cavallfort.cat no implica l’obligació de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

Edicions Cavall Fort no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

 

Dret d’exclusió

Edicions Cavall Fort es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 

Subscripcions

La subscripció a productes editats per Edicions Cavall Fort que es faci a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament.

 

Modificació i durada de les presents condicions

Edicions Cavall Fort es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, als seus llocs web, tant pel que fa al contingut com a les condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer mitjançant els seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que romanguin publicades al web i fins que no siguin modificades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Edicions Cavall Fort i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Text revisat el 10 de juliol de 2019