Fundació Cavall Fort

posted in: General | 0
Qui som

La Fundació Cavall Fort va néixer l’any 1991 amb l’objectiu de promocionar activitats culturals adreçades al públic infantil i juvenil, amb un èmfasi especial en aquelles que fomenten el coneixement i l’ús de la llengua catalana. Aquest objectiu s’acompleix principalment a través de les revistes Cavall Fort i El Tatano i del web cavallfort.cat. La Fundació és propietària i soci únic d’Edicions Cavall Fort, SL, responsable de l’edició de les dues revistes i del web.

Han estat presidents de la Fundació: Miquel Oto i Garcia, del 1991 al 1995; Manuel Subirà i Rocamora, del 1996 al 2004; Francesc Clua i Horcajuelo, del 2004 al 2006; Albert Jané I Riera, del 2006 al 2010, i Xavier Blanch i Gisbert, del 2010 al 2018. Des del maig de 2018 n’és president Xavier Carrasco i Nualart.

 

Quina és la nostra finalitat

L’article 4t del seus Estatuts estableix que la Fundació Cavall Fort té com a finalitat “la promoció de totes les activitats culturals adreçades al públic infantil i juvenil de tota mena, donant especial èmfasi a aquelles que fomenten el coneixement i l’ús de la llengua catalana, que tenen un caràcter formatiu i pedagògic i que es donen a conèixer a través de revistes, vídeos, audiovisuals digitals, pel·lícules, teatre i qualsevol altre mitjà o activitat que a judici del Patronat sigui adient.”

En aquest sentit, l’activitat principal de la Fundació, i la que va donar origen a la seva creació, és assegurar la continuïtat i difusió de la revista Cavall Fort i preservar-ne l’esperit amb què va néixer, fa més de cinquanta anys: la voluntat de fomentar la lectura en català i el coneixement i l’ús de la llengua catalana entre els infants i joves. A aquesta publicació s’hi va afegir anys més tard El Tatano, revista adreçada a infants a partir de quatre anys i que vol acompanyar-los en els primers passos d’iniciació a la lectura i de formació com a lectors autònoms.

Des de l’any 1999 es va ampliar el seu àmbit d’acció amb la presència a Internet, en una de les iniciatives més primerenques en aquest mitjà a Catalunya. Aquell any es va crear el nostre lloc web cavallfort.cat.

 

Normativa aplicable i estatuts

La Fundació es va constituir el setze d’octubre de 1991 i es troba registrada al cens d’entitats jurídiques de la Generalitat amb el número 598.

Es regeix pel que estableix el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat pel Parlament de Catalunya el dia 16 d’abril de 2008.

Està acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de mecenatge.
Està inscrita al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar els estatuts de la Fundació aquí.

 

Dades identificatives i de contacte

Fundació Cavall Fort

Adreça:
Carrer Bailèn, 71 bis, àtic 2a
08009 Barcelona

Telèfon:
932 186 220

Adreça electrònica:
fundacio@cavallfort.cat

Web:
www.cavallfort.cat/fundacio-cavall-fort

Número de registre:
Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 598

CIF:
G-59916650

 

Activitats

Premi Cavall Fort
El Premi Cavall Fort va ser instituït per la revista i està dotat econòmicament per la Fundació Cavall Fort. L’import actual del premi és de 2.500 euros. Es va convocar per primera vegada l’any 1963, en el marc del concurs de Poesia de la Parròquia de Cantonigròs. Des de 1970 fins a 1993 va formar part del cartell de premis de les Festes Populars de Cultura “Pompeu Fabra”, continuació de les festes literàries de Cantonigròs. Un cop es van deixar de celebrar les Festes “Pompeu Fabra”, Cavall Fort va continuar convocant el premi pel seu compte.

En els seus inicis, s’atorgava a un recull de contes destinat al públic lector de la revista. Des de fa uns anys, s’atorga alternativament a un recull de tres contes o a un recull de tres reportatges o articles de divulgació. L’any 2001, per celebrar el 40è aniversari de la revista, el premi es va atorgar a una historieta de còmic: d’aquesta manera es va voler donar un relleu especial a aquest gènere, que ha tingut des de sempre un paper fonamental dins de Cavall Fort. L’any 2008 i l’any 2020 es va repetir aquesta modalitat.

Taller de contes d’El Tatano
El taller de contes d’El Tatano és una iniciativa que té com a objectiu formar els autors en l’escriptura de contes per a l’edat dels lectors de la revista, de quatre a vuit anys.

Hi ha pocs autors que es dediquin a escriure contes per a lectors d’aquesta edat. Per això la Fundació va decidir crear un taller adreçat a formar escriptors en aquest gènere.

El taller s’ha fet cada dos anys. La participació és gratuïta i s’hi accedeix per invitació. Els contes que sorgeixen del taller se sotmeten posteriorment al Consell de Redacció de la revista, que tria els que considera que tenen la qualitat suficient per a ser-hi publicats. En aquest cas, els autors reben la remuneració corresponent segons les tarifes que aplica El Tatano.

La dinàmica ha permès formar un grup força nombrós d’autors i enriquir la revista amb un ventall variat de contes de molta qualitat.

Subscripcions per a entitats de caràcter social
L’any 2019 la Fundació va posar en marxa un programa de subscripcions per a entitats amb finalitats socials. Aquestes subscripcions es financen amb les donacions de particulars i es destinen a entitats sense ànim de lucre que treballen en diversos àmbits i poden treure profit de les nostres revistes. Aquestes entitats inclouen, per exemple, aules hospitalàries, casals d’infants o centres residencials d’acció educativa.

Edicions Cavall Fort, SL
A les activitats realitzades directament per la Fundació Cavall Fort s’hi afegeixen les dutes a terme per Edicions Cavall Fort, SL, de la qual la Fundació és propietària i soci únic. Es tracta fonamentalment de l’edició de les revistes Cavall Fort i El Tatano i de la gestió del web www.cavallfort.cat.

 

Memòries d’activitats i econòmiques

Memòria d’activitats de 2022.
Memòria d’activitats de 2021.
Memòria d’activitats de 2020.
Memòria econòmica de 2022.
Memòria econòmica de 2021.
Memòria econòmica de 2020.

 

Òrgans de govern

PATRONAT

President:
Xavier Carrasco Nualart

Vicepresident:
Marc Sagristà Artigas

Secretària:
Teresa Navarro Hernández

Vocals:
Eulàlia Blanco i López
Nati Calvo i Buil
Consol Duran Vila (representant del Bisbat de Girona)
Mònica Estruch Axmacher
Marià Marín Torné
Josep Peramiquel i Cols (representant del Bisbat de Solsona)
Carles Riera i Fonts (representant del Bisbat de Vic)
Antoni Serés Aguilar

 

Estructura del patronat

Nombre de membres i composició
El nombre de membres del Patronat és d’un mínim de sis i un màxim de vint. Els càrrecs del Patronat són:
-President
-Un o més vicepresidents
-Secretari (que pot ser una persona que no sigui membre del patronat i, en aquest cas, assistirà a les reunions amb veu però sense vot)
-Vocals

Nomenaments
Els patrons són nomenats per acord de la majoria dels membres del Patronat.

Mandat
Els membres del Patronat tenen un mandat de quatre anys i poden ser reelegits per un màxim de quatre anys més.

El director de la revista Cavall Fort, la principal publicació a la qual dona suport la Fundació d’acord amb les finalitats fundacionals, podrà ser nomenat patró per un període de quatre anys, per raó del seu càrrec, i podrà ser reelegit indefinidament per nous períodes de quatre anys mentre continuï en l’exercici del seu càrrec. En cap cas no podrà participar a la votació que es faci per nomenar-lo o per reelegir-lo com a patró. Un cop cessi en el càrrec de director, també cessarà en el de patró.

Són membres permanents del Patronat els bisbats de Girona, Solsona i Vic, els quals nomenaran un representant respectivament.

 

Funcionament del patronat

El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària durant el primer semestre de cada any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al President, per iniciativa pròpia i, forçosament, quan així ho sol·liciti la quarta part dels seus membres i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Trobareu tota la informació detallada de l’estructura i el funcionament del Patronat en els Estatus de la Fundació.

 

Informació actualitzada l’octubre de 2022