I- INFORMACIÓ PRÈVIA GENERAL

Les presents condicions generals de contractació regulen l’ús del lloc web http://cavallfort.cat/botiga/ del qual Edicions Cavall Fort SL és titular.

Els dominis i subdominis es troben actualitzats a l’avís legal.

L’objecte de la pàgina web és la venda de revistes, a més d’objectes de marxandatge i altres. Per adquirir els nostres productes us podeu dirigir a la nostra botiga en línia. Hi trobareu les seves característiques i tots els passos que heu de fer per adquirir-los. Tota la informació es dona en català. Edicions Cavall Fort ofereix la informació comercial de forma veraç, si bé en algun moment hi podria haver algun error, el qual es procediria a rectificar en la major brevetat possible i, en cas que aquest error pogués tenir incidència en alguna comanda, ho comunicaríem immediatament al client, el qual podria optar per rescindir la comanda. Aquest mateix criteri s’aplicarà en el cas que el producte s’hagués exhaurit en el moment de rebre la comanda.

Les condicions generals de contractació estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga en línia d’Edicions Cavall Fort, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.cavallfort.cat. En utilitzar el lloc web www.cavallfort.cat o fer una comanda a través del mateix, sou conscient de la vinculació amb aquestes condicions i la nostra política de privacitat i galetes. Aquestes condicions poden ser modificades, raó per la qual és important llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Així mateix declareu ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a accedir als llocs web d’Edicions Cavall Fort i per a la contractació per mitjà dels mateixos.

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per a comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra en línia, posem a la vostra disposició el correu electrònic distribucio@cavallfort.cat.

 

II- COMANDA

Realitzar una comanda a www.cavallfort.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.cavallfort.cat només per a fer consultes o comandes legalment vàlides; així mateix s’obliga a facilitar d’una manera certa i correcta les seves dades de contacte, les quals poden ser utilitzades per a posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El lliurament dels encàrrecs el farà Edicions Cavall Fort a través del servei de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA. Edicions Cavall Fort es compromet a lliurar els productes en perfecte estat. El comprador haurà d’anar a recollir la comanda a l’oficina de correus corresponent.

– En el cas de comandes de la botiga en línia, transcorreguts entre 4 i 12 dies de la compra, el comprador rebrà un SMS de Correos en què se l’informarà de l’oficina on recollir-la. Tindrà un termini de 15 dies per a fer-ho. Per a la recollida de totes les comandes que vagin adreçades a menors s’haurà d’aportar el llibre de família.

– L’anterior no s’aplica a les comandes de persones que tinguin domicili a l’estranger, a les quals sempre es farà el lliurament al domicili designat.

Edicions Cavall Fort no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari.

 

III- PREU

Els preus indicats a la fitxa de cada producte són totals (amb l’IVA inclòs). A l’import de la comanda s’hi afegirà l’import de les despeses de tramesa, que variarà en funció del pes de la comanda i de la destinació.
Els preus apareixen reflectits en euros.

Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

 

IV- PAGAMENT

El pagament de les comandes s’efectua per mitjà de targeta de crèdit o per transferència.

Les possibles comissions de canvi o bancàries que l’entitat financera pogués aplicar seran sempre a càrrec del client.

Les dades de les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades d’Edicions Cavall Fort.

 

V- DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS, ANUL·LACIONS I RECLAMACIONS

Desistiment
Segons la normativa vigent, el comprador disposarà d’un termini de 14 dies naturals per tornar la compra (dret de desistiment), comptats a partir del dia en què hagi rebut el producte, sense cap penalització ni necessitat d’indicar-ne els motius. Per a exercir aquest dret haurà de tornar el paquet per correu certificat i acompanyat del full de desistiment a l’adreça següent:

Edicions Cavall Fort SL
Botiga Cavall Fort
Carrer de Bailèn, 71 bis, àtic 2a
08009 Barcelona

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar complets i en perfecte estat (tret de si tenen un defecte d’origen). Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació. Un cop comprovat que tant l’article com els possibles accessoris, obsequis promocionals i documentació estiguin complets i en perfectes condicions, es procedirà a retornar els diners abonats. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà utilitzat en la compra.

L’import de les despeses de retorn en cas de desistiment anirà a càrrec d’Edicions Cavall Fort i s’abonarà juntament amb l’import de l’article retornat.

Devolució
Així mateix el comprador té dret a la devolució del producte i a substituir-lo per un altre. Disposarà de 14 dies naturals per a fer-ho, comptats a partir del dia que hagi rebut el producte. Les despeses de devolució aniran a càrrec del client i les de tramesa de la nova comanda les abonarà Edicions Cavall Fort.

En el cas que el canvi sigui degut a un error d’Edicions Cavall Fort o a un defecte del producte, Edicions Cavall Fort abonarà les despeses d’enviament que hagi tingut el client i es farà càrrec de les despeses de la tramesa de la nova comanda. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà utilitzat en la compra.

Per tramitar qualsevol devolució s’ha de contactar amb distribucio@cavallfort.cat. La devolució del producte s’haurà de fer per correu certificat i acompanyat del full de devolució a l’adreça següent:

Edicions Cavall Fort SL
Botiga Cavall Fort
Carrer de Bailèn, 71 bis, àtic 2a
08009 Barcelona

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar complets i en perfecte estat (tret de si tenen un defecte d’origen). Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació. Un cop comprovat que tant l’article com els possibles accessoris, obsequis promocionals i documentació estiguin complets i en perfectes condicions, es procedirà a retornar els diners abonats. El retorn es farà a la mateixa targeta de crèdit que s’hagi utilitzat per a pagar la comanda original.

Anul·lació
En cas d’anul·lació de la comanda, si arriba abans de la sortida del producte, el client no tindrà cap despesa. En cas d’una anul·lació després de la sortida del producte, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament, així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.